Μαθήματα Ελληνικής Ιστορίας ΧΧΧ

Ακολουθεί η «συζήτησή» μου με έναν αυτοαποκαλούμενο «Εθνικιστή¨ για τη χρησιμοποίηση των αρχαίων Ελλήνων στο να αποδειχτεί η «ανωτερότητα» της «Ελληνικής φυλής»

http://www.filosofia.gr/forum/viewtopic.php?t=4635&start=0

Εθνικιστής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προοίμιον
Επαινος των πεσόντων
Χωρα και γένος
Ανατροφη και παιδεία
Οι μυθικοί πόλεμοι
Πόλεμοι υπέρ της ελευθερίας.

ΕΠΑΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Ο επαινος του γένους συνίσταται εις την έξαρσιν μια βασικής ιδιότητας των Αθηναίων του ότι είναι αυτόχθονες.
Ολοι οι Αθηναίοι είναι τέκνα της ίδιας μητρός ,της αττικής γής.Δεν είναι μέτοικοι οι Αθηναίοι δεν ήλθαν ως μετανάστες εις την αττικήν αλλά είναι αυτόχθονες.
Κι επειδή οι Αθηναίοι είναι τέκνα της αυτής μητρός ,εχουν την κατά φύσην «ισογονια»,την εξ ίσου γένεσιν ,της οποίας αποτέλεσμα είναι η πολιτική ισονομία.

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

Το αθηναικό πολίτευμα παραμένει από τους αρχαίους χρόνους αμετάβλητο.
Το πολίτευμα μας είναι η αριστοκρατία.
Παρά τα διάφορα ονόματα με τα οποία συνήθως ονομάζεται π.χ δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο ,στη πραγματικότητα κατ ουσίαν είναι το κράτος των αριστων στηριζώμενον είς την επιδοκιμασίαν του πλήθους.
Διότι αφ ενός μεν υπάρχουν εις τας Αθήνας πάντοτε Βασιλείς,παλαιότερον μεν εκ γένους επί τη βασει της καταγωγής ,τώρα δε αιρετοί διότι ο κυρίαρχος λαός αναθέτει την εξουσίαν εις τους αρίστους.

κΟι Αθηναίοι λέγει είναι γενναιόφρονες ,φιλελευθεροι,ευθείς και φύσει μισοβάρβαροι .
Οντες γνήσιοι και αμιγείς Ελληνες και όχι μειξοβάρβαροι τρέφουν καθαρό μίσος κατά της αλλοτρίας φύσεως βαρβάρων .
¨
«ΟΥΤΩ ΔΗ ΤΟΙ ΤΟ ΓΕ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΓΕΝΝΑΙΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΕΒΑΙΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΦΥΣΕΙ ΜΙΣΟΒΑΡΒΑΡΟΝ, ΔΙΑ ΤΟ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΙΓΕΙΣ ΒΑΡΒΑΡΩΝ. ΟΥ ΓΑΡ ΠΕΛΟΠΕΣ ΟΥΔΕ ΚΑΔΜΟΙ ΟΥΔΕ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΤΕ ΚΑΙ ΔΑΝΑΟΙ ΟΥΔΕ ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΦΥΣΕΙ ΜΕΝ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΟΝΤΕΣ, ΝΟΜΩ ΔΕ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΣΥΝΟΙΚΟΥΣΙΝ ΗΜΙΝ, ΑΛΛ’ ΑΥΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΥ ΜΙΞΟΒΑΡΒΑΡΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝ, ΟΘΕΝ ΚΑΘΑΡΟΝ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΝΤΕΤΗΚΕ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΑΣ ΦΥΣΕΩΣ.»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ομοίως δε το έχον εκ φύσεως την ικανότητα εις το να άρχει και το ρέπον εξ αντιθέτου εκ φύσεως να υποτάσσεται εις τον άρχοντα συνυπάρχουν αμφότερα προς τον σκοπόν της αμοιβαίας επιβιώσεως.
Διότι εκείνον το οποίον έχει εκ φύσεως προορατικήν δια της διανοίας του ικανότητα ,ΤΟΥΤΟ ΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ και επίσης δεσπόζει των άλλων εκ φύσεως.
Τουναντίον το δυνάμενον να εργάζεται και να μοχθεί μόνον δια της σωματικής του δυνάμεως ,τούτο ρέπει εκ φύσεως εις το να υπακούει στον άρχοντα και να είναι δούλος.
Δια τούτον ο δεσπότης και ο δούλος εχουν το ίδιο και το αυτό συμφέρον.
Εκ φύσεως λοιπόν έχει διαχωριστεί το γένος των δεσποτών και το γενος των δούλων.

Οι βαρβαρικοί λαοί ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΙΚΑΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΝΑ ΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΥΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΕΚ ΔΟΥΛΩΝ.

Δια τούτο οι έλληνες ποιητές λέγουν

ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟΝ ΝΑ ΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ.
Διότι κατά την αντίληψη των το βαρβαρικό γένος και το δουλικόν είναι εκ φύσεως το αυτόν.

Ποιόν δε εκ των δυο συμβαίνει ,είναι δηλαδή ένας άνθρωπος εκ φύσεως δούλος η όχι και ποιο εκ των δύο είναι αληθές ,δηλαδή είναι συμφερώτερον και είναι δίκαιον να διατελει ενας ανθρωπος δούλος εις κάποιον άλλο η όχι ;;;
Δεν είναι δύσκολον να αντιληφθωμεν το σωστόν εχωντας υπ όψιν τα συμβαίνοντα εις την καθημερινήν ζωήν.
Η ιδιότης του άρχοντος και αυτή του αρχομένου δεν είναι μόνο σωστή εκ των πραγμάτων τα οποία υπάρχουν εκ φυσικής αναγκαιότητος ,αλλά υπαγωρεύονται και εκ του συμφέροντος και των δύο.
Και δια τούτο μερικά εκ των όντων ευθύς από της γεννήσεως τους διαχωρίζωνται ,αλλα μεν έχοντα την φυσικήν ροπήν εις το να άρχωνται υπο των άλλων ,αλλα δε εις το να αρχουν.
Ετσι το γένος των βαρβάρων εχει την φυσική ροπην εκ της φύσεως να άρχεται ,ενώ το γένος των Ελλήνων να άρχει.

Ο Αριστοτέλης αντιτάσσεται εις τα πολιτικά του την επεκτατικήν πολιτικήν των πόλεων δια της προσαρτήσεως νέων εδαφών ,αλλα θεωρεί απόλυτα λογικο και εγκρίνει την επεκταση επι λαών οι οποίοι ρέπουν εκ φυσεως προς τον δουλικο πολιτικό βίον ,όπως εθεώρει άξιους τοιούτου βίου τους βαρβαρικούς λαούς.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Άκουσε, μήτερ μου, τους λόγους όσους θα σοι είπω. Αδίκως οργίζεσαι
κατά του πατρός μου. Μάταιον είναι να επιμένωμεν ζητούσαι τα
αδύνατα. Η προθυμία του φίλου τούτου προς υπεράσπισιν ημών είναι
βεβαίως αξία της ευγνωμοσύνης μας•
σκέφθητι όμως ότι είναι πιθανώτατον ημείς μεν να μη τύχωμεν σωτηρίας, αυτός δε να συκοφαντηθή προς τον στρατόν και να πάθη.
Άκουσε τι σκέπτομαι. Απεφάσισα, μήτερ,
ν’ αποθάνω και θέλω ν’ αποθάνω τον ευκλεή τούτον θάνατον αποστρέφουσα απ’ εμού πάντα άλλον ίδιον αγενούς ψυχής πόθον.
Σκέψου πόσον ορθόν είναι ό,τι λέγω.
Ολόκληρος η μεγίστη Ελλάς στρέφει ήδη προς εμέ το βλέμμα, ως προς την μόνην δι’ ης και του στόλου τον απόπλουν και της Τροίας την καταστροφήν θα επιτελέση αναγκάζουσα τους βαρβάρους
διά τιμωρίας τρομεράς να μη αρπάζωσι πλέον εις το μέλλον γυναίκας εκ
της ευδαίμονος Ελλάδος, ως ήρπασεν ο Πάρις την Ελένην.
Διά του θανάτου μου θα επιτευχθώσι πάντα ταύτα, και θα μείνη εις το μέλλον επίζηλος η δόξα μου ότι δι’ εμού ηλευθερώθη η Ελλάς. Διατί να
φοβούμαι θάνατον τοιούτον;
Δεν μ’ εγέννησας συ διά τον εαυτόν σου
μόνον μ’ εγέννησας κτήμα κοινόν εις όλην την Ελλάδα.
Ίδε πόσοι άνδρες αναρίθμητοι, φέροντες πολέμου πανοπλίαν, πόσοι ατρόμητοι ναυβάται ορμώσι κατά των εχθρών ίν’ αποθάνωσιν υπέρ της Ελλάδος, της υβρισθείσης πατρίδος μας.
Διατί εγώ η μίαν μόνην έχουσα ζωήν,να γίνω χάριν αυτής πρόσκομμα εις την γενικήν ταύτην ηρωϊκήνθυσίαν; Είναι τούτο δίκαιον; Έχομεν άραγε ν’ αντιτάξωμεν εις τούτο εύλογόν τινα λόγον;
Έπειτα σκέψου και τούτο, ότι δεν αρμόζει βέβαια ο Αχιλλεύς να παλαίση καθ’ όλων των Ελλήνων και ν’ αποθάνη χάριν εμού, χάριν μιας γυναικός. Η ζωή ενός ανδρός είναι πολυτιμοτέρα της ζωής μυρίων γυναικών ομού. Εάν η Άρτεμις επόθησε να λάβη την ζωήν μου, δύναμαι άραγε εγώ, μία θνητή, να εμποδίσω την εκπλήρωσιν του πόθου τούτου της θεάς; Αδύνατον.
Δίδω λοιπόν την ζωήν μου εις την Ελλάδα, θυσιάσατέ με, εκπορθήσατε την Τροίαν.
Η μνήμη μου θα ζήση επί μακρόν και αυτή θα ήναι δι’ εμέ και γάμος
και τέκνα και δόξα.
Οι Έλληνες, μήτερ μου, είναι φυσικόν και πρέπον να άρχουν των βαρβάρων, και ουχί των Ελλήνων οι βάρβαροι,
διότι ούτοι μεν εγεννήθησαν δούλοι, εκείνοι δ’ ελεύθεροι.

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ

Και τίποτα από αυτά δεν έγινε στην τύχη•
όλα ήταν φυσικό να γίνουν όπως έγιναν.
Δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι, που ανατρέφονται με αυτόν τον τρόπο και κάτω από την τρομάρα του δεσποτικού τους πολιτεύματος, να έχουν μέσα τους καμιά αρετή, δεν είναι δυνατό να στήνουν τρόπαια στις μάχες ενάντια στους εχθρούς.
Πώς είναι δυνατόν αλήθεια, με τα δικά τους ήθη, να αναδειχτεί ποτέ άξιος στρατηγός ή και γενναίος στρατιώτης, αφού η μάζα η μεγάλη είναι άτακτος όχλος χωρίς καμία πείρα στους κινδύνους, ανίκανοι για πόλεμο, για τη σκλαβιά όμως καλύτερα εκπαιδευμένοι και από τους δούλους μας;
Όσοι πάλι κατέχουν μεγάλα αξιώματα, αυτοί ποτέ δεν έζησαν με κάποια ισορροπία, ποτέ δε νοιάστηκαν για το συμφέρον το κοινό, για το καλό του κράτους• αντίθετα, κάθε στιγμή δείχνουν την περιφρόνηση στους κατώτερους, τη δουλοπρέπειά τους στους ανώτερους, σαν τους ανθρώπους που η διαφθορά τους έχει σημαδέψει.
Και γενικά τα σώματά τους είναι μαλθακά, από τον πλούτο βουτηγμένα στην πολυτέλεια και στη χλιδή, και η ψυχή τους πάντα δουλική, ταπεινωμένη και τρομοκρατημένη από το δυνάστη•
αφήνουν να τους ερευνούν εξευτελιστικά στου παλατιού τις πόρτες, σέρνονται κατά γης, με κάθε τρόπο ασκούνται στην ταπείνωση• λατρεύουν και προσκυνούν ένα θνητό που τον αποκαλούν θεό, αδιαφορούν για τους θεούς και λογαριάζουν τους ανθρώπους περισσότερο.

Πώς είναι δυνατό λοιπόν να επιδιώκει άνθρωπος τη φιλία των βαρβάρων, που τιμωρούν σκληρά τους ευεργέτες τους και κολακεύουν επιδεικτικά εκείνους που τους βλάπτουν; Και ποιον τάχα από μας δεν έχουν αδικήσει; Και ποια στιγμή σταμάτησαν να ετοιμάζουν συμφορές για την Ελλάδα; Και ποιο πράγμα ελληνικό είναι που δε μισούν αυτοί, που δε δίστασαν στον προηγούμενο πόλεμο να λεηλατήσουν και να παραδώσουν στις φλόγες και των θεών ακόμα τα αγάλματα και τους ναούς;

Ὅσο πιὸ πίσω μὲς στὸ χρόνο ἀναζητήσουμε τὶς ρίζες καὶ γιὰ τὸ ἕνα καὶ
γιὰ τὸ ἄλλο, τόσο πιὸ πίσω θὰ ἀφήσουμε αὐτοὺς ποὺ θὰ ἀναμετρηθοῦν
μ’ ἐμᾶς στὸ θέμα τῆς ἡγεμονίας: Εἶναι κοινὴ ὁμολογία ὅτι ἡ πόλη μας εἶναι
ἡ πιὸ παλιά, ἡ πιὸ μεγάλη καὶ ἡ πιὸ ὀνομαστὴ σ’ ὅλον τὸν κόσμο. Καὶ
μόλο ποὺ ἡ ἀρχὴ τῆς ἱστορίας της στάθηκε ὁπωσδήποτε ἐξαίρετη, γιὰ τὴν
κατοπινὴ λαμπρὴ πορεία της μέσα στὸ χρόνο τῆς πρέπει ἀκόμα μεγαλύτερη
τιμή.
Στὴ χώρα ἐτούτη κατοικοῦμε χωρὶς νὰ διώξουμε ἄλλους
· οὔτε τὴ βρήκαμε ἔρημη· οὔτε καὶ μαζευτήκαμε ἐδῶ πέρα ἀνάκατοι ἀπὸ διάφορα ἔθνη. Εἶναι τόσο ὡραία καὶ γνήσια, λέω, ἡ καταγωγή μας, ὥστε ἐκεῖ
ποὺ γεννηθήκαμε ἐκεῖ καὶ κατοικοῦμε χωρὶς καμιὰ διακοπή, γέννημα
— θρέμμα αὐτοῦ τοῦ τόπου .
Ἔτσι μποροῦμε νὰ ὀνομάσωμε τὴν πόλη μας μὲ τὶς ἴδιες τρυφερὲς λέξεις ποὺ χρησιμοποιοῦμε γιὰ τοὺς στενούς μας συγγενεῖς.

Μονάχα ἐμεῖς δηλ. ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἔχομε τὸ δικαίωμα νὰ
τὴν ἀποκαλέσωμε τροφό, πατρίδα, μάνα. Καὶ ἀλήθεια πρέπει νὰ εἶναι σὲ
θέση νὰ προβάλουν μιὰ τόση λαμπρὴ καταγωγὴ αὐτοί, ποὺ ἔχουν εὔλογη
περηφάνια, διεκδικοῦν τὴν ἡγεμονία μὲ τὸ δίκιο τους καὶ ἀναφέρονται συχνὰ στὸ παρελθόν τους

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ

Η μελέτη της φιλοσοφίας λέγουν μερικοί άρχισε από τους βαρβάρους.
Διότι δημιουργοί της υπήρξαν οι Περσες οι Χαλδαίοι οι Ασσύριοι οι Βαβυλώνιοι οι Ινδοι.
Ολοι όμως οι συγγραφείς αυτοί πλανώνται από άγνοια ,αποδίδωντας στους ξένους τα επιτευγματα των Ελλήνων.
Διότι ο οι Ελληνες όχι μονο τη φιλοσοφία δημιούργησαν αλλά αποτέλεσαν και την απαρχή ολόκληρου του ανθρωπίνου γένους.

ΣΟΛΩΝ

προς την Σόλωνος οικίαν αφικόμενον των θεραπόντων τινί κελεύσαι μηνύσαι ότι παρείη πρός αυτόν Ανάχαρσις και βούλοιτο αυτόν θεάσασθαι, ξένος τε, ει οιόν τε, γενέσθαι. και ο θεράπων εισαγγείλας εκελεύσθη υπό του Σόλωνος ειπείν αυτώ, ότιπερ εν ταις ιδίαις πατρίσι ξένους ποιούνται.

Ότι όταν ήλθε στην οικία του Σόλωνος, παρήγγειλε σε ένα υπηρέτη να πει σ’ αυτόν ότι βρίσκεται στην είσοδό του ο Ανάχαρσις και θα ήθελε να τον δει και ει δυνατόν να γίνει φιλοξενούμενός του. Ο υπηρέτης τα διαβίβασε αυτά στον Σόλωνα, από τον οποίο έλαβε την εντολή να του απαντήσει, ότι μόνον στην δική του πατρίδα μπορεί να φιλοξενείται

Σε αυτήν την ζωή δεν ειμπορεί να είμαι τίποτε άλλο παρά Έλληνας. Και δεν εννοώ πολίτης και υπήκοος του ελληνικού κράτους, αλλά Έλληνας στο αίσθημα και στην ψυχή, ένα άτομο μέσα στην ατελείωτη σειρά του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος της ράτσας μου. Αλλά άτομο αναπόσπαστο.

Ιωάννης Μεταξάς
Σημειώσεις απο το Τετράδιον Σκέψεων

Skakos

ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 02, 2013 12:02 pm    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με Συμπερίληψη

Πράγματι οι Έλληνες έχουν δείξει ανωτερότητα σε πολλές εκφάνσεις του πολιτισμού τους.

Ωστόσο αν και σε πολλά σημεία μπορώ συμφωνώ μαζί σου, ο τρόπος που το λες και πολλές φορές εκφράζεσαι είναι απαράδεκτος.

 

Rakis

@Skakos,

Η μελέτη των Αρχαίων θέλει ιδιαίτερη προσοχή και δεν μπορούμε να την αφήνουμε στο έλεος της μισαλλοδοξίας.
Για αυτό δεν πρέπει να συμφωνείς τόσο εύκολα με μερικά αποσπάσματα που ως αποσπάσματα δε λένε τίποτα.

Για να καταλάβεις η βεβαιότητα των αρχαίων ότι είναι από σκληρή σκλήθρα (Nicole Loraux) δεν κρύβει κάποια ρατσιστική ιδεολογία. Ήταν σίγουρο καλύτερο να είσαι μέτοικος στην Αρχαία Αθήνα παρά μετανάστης στη σύγχρονη Ευρώπη.

Αντίθετα από ρατσιστικές ερμηνείες των Αρχαίων, η Αθηναϊκη Δημοκρατία αρχίζει από το «άνοιγμα» και όχι το κλείσιμο, όλο και περισσότερου λαού στα πολιτικά δικαιώματα. Ακόμη και οι αντίπαλοι της Δημοκρατίας στην Αρχαία Ελλάδα, αναγνώριζαν πως το κλίμα της ελευθερίας οδηγούσε στην ηδονή της πολιτικής. Βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση δηλ. με τη σημερινή χουντοιδεολογία. Οι σύγχρονοι αντίπαλοι της Δημοκρατίας βλέπουν κλείσιμο της αρχαίας δημοκρατίας για να στηρίξουν στην αυθεντία την επιθυμία τους για ολοκληρωτισμό. Ενώ οι αρχαίοι αντίπαλοι της Δημοκρατίας κατηγορούσαν την Αρχ.Δημ. ακριβώς γιατί θεωρούσαν ουσιαστικό γνώρισμά της την τάση να υπερβαίνει κάθε όριό της.

Δηλ. Οι παλαιοί ολιγαρχικοί ήταν ολιγαρχικοί, ενώ οι σημερινοί με μισόλογα δηλώνουν δημοκρατικοί αλλά επαινούν και τη χούντα , τον Χίτλερ αλλά όταν ρωτούνται τα αλλάζουν ως θρασύδειλα υποκείμενα που είναι. ( Πχ ο Μιχαλιολάκος, όταν κατηγορείται ότι έγραφε το 80 τόσο υπέρ του Χίτλερ και κατά της Δημοκρατίας ανταπαντά ότι αυτά ξεπεράστηκαν παρόλο που το 2006 συμμετείχε σε ιταλική φασιστική εκδήλωση επαινώντας το φασισμό. Προφανώς άλλαξαν μετά το 2006! )

Οι σημερινοί φασίστες βλέπουν παντού διακρίσεις στους αρχαίους, με σκοπό να εντοπίσουν τον οντολογικό χαρακτήρα των διακρίσεων ανάμεσα στους ανθρώπους. Όταν όμως ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι μία πόλη δεν μπορεί παρά να χαρακτηρίζεται από ποικιλία γιατί η απόλυτη ομοιογένεια δε θα συγκροτήσει ποτέ μία ενότητα αυτό παραδόξως κανένας φασίστας δεν το έχει βρει.

Πάμε στον Πλάτωνα. Μπορεί να μιλά για άστατα ήθη αλλά κουβέντα για ξένους. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι δέχονται το ξένο στην πόλη κι ας επισημαίνουν τους κινδύνους αλλοτρίωσης.

Μπορεί στην Ιφιγένεια να λένε οι φασίστες ότι υπάρχει το «είναι στη φύση των πραγμάτων οι Έλληνες να κυβερνούν τους Βαρβάρους» αλλά παραβλέπουν την ειρωνεία του Ευριπίδη απομονώνοντας έναν στίχο.

Προσοχή λοιπόν, γιατί δε σε τιμά, δε με τιμά, δε μας τιμά, να παρασυρόμαστε έστω και για λίγο από ρατσιστικές φασιστικές ρητορείες.

Ethnikistis

Oυτε εσένα σε τιμά ΝΑ ΛΕΣ ΨΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.
Αλλα όσο και να προσπαθείτε αριστερά ανθρωπάρια ,ντροπη της φυλής σας και του έθνους σας ,σύγχρονοι εφιαλτες,προδότες και σιχάματα δεν θα αποκρύψετε την αλήθεια με τα αηδιαστικά σας ψέμματα.
Να ποια είναι η αλήθεια σίχαμα.

ΑΘΗΝΑ

Στην Αθηναϊκή κοινωνία πέρα από τους πολίτες συναντούμε τους μέτοικους και τους δούλους. Οι Μέτοικοι ήταν ξένοι ( ξένοι νοούνταν οι Έλληνες άλλων πόλεων) που κατοικούσαν στην Αθήνα. Η πλειοψηφία τους προέρχονταν από τα νησιά, την Μικρά Ασία, την Θράκη, την Μεγάλη Ελλάδα, την Φρυγία, την Λυδία και την Συρία.
Οι Μέτοικοι ασχολούνταν με την βιοτεχνία, το εμπόριο, την ναυτιλία, τις χρηματοπιστωτικές εργασίες και ασκούσαν δημόσια λειτουργήματα όπως αυτά του δημοσίου ιατρού και του εργολάβου δημοσίων έργων .
Επίσης έπαιρναν μέρος στον στρατό υπηρετώντας κυρίως ως κωπηλάτες στις τριήρεις.
Αυτό όμως που τους διαχώριζε από τους πολίτες ήταν ότι δεν είχαν δικαίωμα κατοχής γης και συμμετοχής στα κοινά Επίσης σε αντίθεση με τους πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν ένα συγκεκριμένο πόσο στην πόλη, το λεγόμενο μετοίκιο. Εκτός όμως απ’ αυτό κατέβαλαν και ορισμένους άλλους φόρους , τα ξενικά .
Αυτά ήταν χρήματα που πλήρωναν για να έχουν το δικαίωμα να εμπορεύονται στην αγορά .
Κάθε μέτοικος έπρεπε να βρει έναν προστάτη.
Ο προστάτης κατά κάποιον τρόπο αποτελούσε τον εγγυητή της παρουσίας του μετοίκου στην πόλη και προφανώς τον εκπροσωπούσε στις διάφορες νομικές του υποθέσεις.
Ο αριθμός τους υπολογίζεται γύρω στους 10.000 σύμφωνα με την απογραφή του Δημητρίου του Φαληρέα στα τέλη τους 4ου αιώνα . Φαίνεται όμως ότι κατά την ακμή της πόλεως των Αθηνών πρέπει να υπήρξαν πολλοί περισσότεροι.
Οι δούλοι προέρχονταν κυρίως από την Θράκη, την Φρυγία, την Συρία και την Αρμενία και γενικότερα από χώρες της ανατολικής Μεσογείου με τις οποίες οι Αθηναίοι είχαν εμπορικές σχέσεις.
Οι δούλοι διακρίνονταν σε τρεις κατηγορίες: τους δημόσιους δούλους, τους οικιακούς δούλους και τους μη οικούντες δούλους.
Οι πρώτοι άνηκαν στο Αθηναϊκό κράτος και εργάζονταν ως αστυνόμοι, κλητήρες, γραμματείς, οδοκαθαριστές, στα ναυπηγεία, στα δημόσια έργα και τις περισσότερες φόρες αμείβονταν για τις εργασίες τους. Οι δεύτεροι βοηθούσαν τους κυρίους τους στα κτήματά ,στα εργαστήρια και τις οικίες τους. Οι τρίτοι βρίσκονταν εκτός των οικιών των κυρίων τους και εργάζονταν σε διάφορα επαγγέλματα.
Ένα μέρος των κερδών το απέδιδαν στα αφεντικά τους και το υπόλοιπο το κράταγαν οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν πολλές φορές κατάφερναν να εξαγοράσουν την ελευθερία τους και να προβιβαστούν στην πληθυσμιακή ομάδα των απελεύθερων. Και οι ίδιοι οι Αθηναίοι εκμεταλλεύονταν το καθεστώς αυτό για να πλουτίζουν και για αυτό έδιναν μια σχετική ελευθερία στους δούλους ώστε να κερδίζουν από την εργασία τους άκοπα. Τέλος οι δούλοι χρησιμοποιούνταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και στο στράτευμα όπως στην περίπτωση της μάχης του Μαραθώνος και της ναυμαχίας της Σαλαμίνος.

ΣΠΑΡΤΗ

Στην Σπάρτη οι μη όμοιοι ανήκουν κυρίως σε δυο πληθυσμιακές ομάδες: τους περίοικους και τους είλωτες. Οι περίοικοι ήταν κάτοικοι που ζούσαν γύρω από την πόλη της Σπάρτης. Το πιο πιθανό όσο αφορά στην καταγωγή τους είναι πως προέρχονται όπως και οι Σπαρτιάτες από τους Δωριείς. Απλά αποτέλεσαν σύμφωνα με το Ισοκράτη το τμήμα που παραγκωνίστηκε έξω από την κοιλάδα του Ευρώτα.
Σε αυτό παρέμειναν οι Σπαρτιάτες. Οι περίοικοι ασχολούνταν με την βιοτεχνία και την καλλιέργεια της γης. Ασκούσαν και ελεύθερα επαγγέλματα όπως του ξυλουργού, σιδερά, κτηνοτρόφου και αλιέα. Σε αντίθεση με τους μέτοικους είχαν το δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας και δεν πλήρωναν τακτικά φόρους στους Σπαρτιάτες.
Οι περίοικοι ήταν συμπαγής ομάδα που δεν προέρχονταν από διάφορα μέρη όπως οι μέτοικοι. Άλλωστε στο κλειστό στρατιωτικό καθεστώς της Σπάρτης ίσχυε ο θεσμός της ξενηλασίας σύμφωνα με τον οποίο απαγορευόταν η εγκατάσταση ξένων στην πόλη. Οι περίοικοι συμμετείχαν σε μεγαλύτερους αριθμούς στο στράτευμα απ’ ότι οι μέτοικοι και μαζί με τους Σπαρτιάτες αποκαλούνταν Λακεδαιμόνιοι. Υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός τους έφθανε τους 40 με 60.000.
Οι Είλωτες στην αρχαία Σπάρτη αποτελούσαν όπως και στην Αθήνα οι δούλοι την μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα. Υπολογίζονται σε αριθμό σε 140.000 – 200.000. Οι Είλωτες φαίνεται να ήταν ιθαγενή ελληνικά φύλα ( άλλοι υποστηρίζουν πως ήταν Δωριείς και άλλοι πως ήταν Αχαιοί) όπου κατακτήθηκαν από τους Σπαρτιάτες. Αυτό υπήρξε και μια ουσιαστική διαφορά από τους δούλους στην Αθήνα που προέρχονταν από διάφορα μέρη.
Υπάρχουν όμως και άλλες διαφοροποιήσεις μεταξύ Ειλώτων και δούλων. Οι πρώτοι ήταν αποκλειστικά δημόσιοι κατά κάποιον τρόπο δούλοι και απασχολούνταν μόνο στις αγροτικές εργασίες. Στην Σπάρτη δηλαδή έχουμε νομικό καθορισμό της θέσεώς τους, ενώ στην Αθήνα αυτή καθοριζόταν ως επί των πλείστων από ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ δούλων και κυριών τους. Επίσης οι Είλωτες χρησιμοποιούνταν στον στρατό ευρύτερα απ’ ότι οι δούλοι αλλά μπορούσαν όμως και αυτοί να αποκτήσουν την ελευθερία τους. Όσοι το κατάφερναν αυτό προβιβάζονταν στην ομάδα των νεοδαμώδων .
Οι είλωτες είχαν την δυνατότητα να δημιουργήσουν οικογένεια – κάτι που δεν συναντούμε στους δούλους – και στερούνταν πάσης φύσεως πολιτικού δικαιώματος. Αυτή η αίσθηση όμως της κοινής καταγωγής και το πολυάριθμό τους, αποτελούσε συχνά πυκνά απειλή για το Σπαρτιατικό κράτος που αρκετές φορές αναγκάστηκε να καταστείλει τις επαναστάσεις τους.

Rakis

@Εθνικιστή,
αυτά που γράφεις μετά είναι ασύνδετα με τα πρώτα σου λόγια.

Ethnikistis

ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙ.
ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ
ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΑΠΛΑ ΕΤΥΧΕ ΝΑ ΠΕΣΕΙΣ ΣΕ
ΓΝΩΣΤΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΣΥ ΚΙ ΟΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΙΤΣΑΣ ΕΧΕΤΕ ΣΥΝΗΘΙΣΕΙ ΝΑ ΚΑΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ ΤΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΝΤΑΡΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΦΩΣΙΑ ΤΟΥ.
ΤΕΡΜΑ ΑΥΤΑ ΦΙΛΕ.
ΟΣΟ ΣΑΣ ΠΕΡΝΑΓΕ ΣΑΣ ΠΕΡΝΑΓΕ.
ΤΩΡΑ ΔΕ ΘΑ ΜΙΛΑΤΕ ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ
ΤΑ ΣΚΑΤΟΨΕΜΜΑΤΑ ΣΑΣ ΘΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ!!!

Rakis
@εθνικιστής,

Το βάρος της τεκμηρίωσης πέφτει σε σένα τώρα. Δυστυχώς.

Ethnikistis

Τι να σου τεκμηριώσω ρε φίλε.
Αφού όλο μαλακίες λες.
Είπες παραπάνω ότι η Αθήνα είναι μια ανοιχτή πόλη όπου οποιος θέλει μπαίνει κι όποιος θέλει βγαίνει ,και ο καθένας μπορεί να αποκτα πολιτικά δικαιώματα.
Σου απέδειξα παραπάνω ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ.
Λες ότι οι αρχαίοι φιλοσοφοι δέχωνταν μετοίκους.
ΛΟΙΠΟΝ

ΠΛΑΤΩΝ

Πως μια δημοκρατία κατά τον Πλάτωνα γίνεται τυραννία;;;
Όταν ο πατέρας συνηθίζει να φοβάται τα παιδιά του ,το παιδί γίνεται όμοιο με το πατέρα και δε ντρέπεται ούτε φοβάται τους γονείς του ,
Ο ΜΕΤΟΙΚΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΙΣΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ Ο ΞΕΝΟΣ ΤΟ ΙΔΙΟ
Και παρακάτω
Το αποκορύφωμα της καταχρήσεως συμβαίνει όταν οι δούλοι και οι δούλες ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Ωστόσο δεν πρέπει κανείς να μακαρίζει την πόλη που μαζεύει απερίσκεπτα πλήθος ανθρώπων και τους πολιτογραφεί αδιάκριτα, αλλά εκείνη που εξακολουθεί να διατηρεί τη γενιά των ανθρώπων που την κατοικούσαν από τα χρόνια της ίδρυσής της, και να μη ζηλεύει τους ανθρώπους που κυβερνούν στα τυραννικά καθεστώτα ούτε αυτούς που έχουν παράνομη εξουσία, αλλά αυτούς που, ενώ είναι άξιοι των μεγάλων τιμών, αρκούνται στα προνόμια που τους παρέχει ο λαός.

ΑΡΑ ΛΕΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ
ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΦΕΡΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΙΧΑΜΕΝΟΥ ΒΡΩΜΕΡΟΥ ΣΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
ΦΑΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΛΑΣ.
_________________

Rakis

Βρε Εθνικιστή,

ακριβώς με αυτά που λες έρχεσαι στα λόγια μου αν είσαι πιο προσεχτικός.

Λες: «Είπες παραπάνω ότι η Αθήνα είναι μια ανοιχτή πόλη όπου οποιος θέλει μπαίνει κι όποιος θέλει βγαίνει ,και ο καθένας μπορεί να αποκτα πολιτικά δικαιώματα. »
Δεν είπα πουθενά κάτι τέτοιο.

Παραθέτεις Πλάτωνα, έναν αντιδημοκρατικό όταν γράφει την Πολιτεία.
Επομένως, επιβεβαιώνεται αυτό που ήδη έγραψα, το ότι οι ολιγαρχικοί της εποχής κατηγορούν τη Δημοκρατία γιατί έχει τάση προς άνοιγμα και όχι προς κλείσιμο. Βέβαια, για να είμαι συνεπής στα λόγια μου, στα λόγια του Πλάτωνα δεν υπάρχει το άγχος του ξένου αλλά είναι προτροπή στο να κρατηθούν οι πολίτες της τελευταίας τάξης στα όριά τους και να μην τα υπερβαίνουν. Το ίδιο φαίνεται και από τους Νόμους και από τον Ιππόδαμο.

Παραθέτεις Ισοκράτη: «Ωστόσο δεν πρέπει κανείς να μακαρίζει την πόλη που μαζεύει απερίσκεπτα πλήθος ανθρώπων και τους πολιτογραφεί αδιάκριτα, αλλά εκείνη που εξακολουθεί να διατηρεί τη γενιά των ανθρώπων που την κατοικούσαν από τα χρόνια της ίδρυσής της, και να μη ζηλεύει τους ανθρώπους που κυβερνούν στα τυραννικά καθεστώτα ούτε αυτούς που έχουν παράνομη εξουσία, αλλά αυτούς που, ενώ είναι άξιοι των μεγάλων τιμών, αρκούνται στα προνόμια που τους παρέχει ο λαός. »

Η φράση επιβεβαιώνει την ερμηνεία μου: «Οι αρχαίοι φιλόσοφοι δέχονται το ξένο στην πόλη κι ας επισημαίνουν τους κινδύνους αλλοτρίωσης. » Ο Ισοκράτης επισημαίνει τους κινδύνους.

Τώρα, τις ύβρεις τις προσπερνάω. Αυτό που αναγνωρίζω όμως σε σένα είναι μέσ από αυτό το υβρεολόγιο διακρίνεται μία προσπάθεια επιχειρηματολογίας που σε τιμά. Μόνο αυτό βέβαια.

Ethnikistis

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ
κai oι Αθηναίοι λέγει είναι γενναιόφρονες ,φιλελευθεροι,ευθείς και φύσει μισοβάρβαροι .
Οντες γνήσιοι και αμιγείς Ελληνες και όχι μειξοβάρβαροι τρέφουν καθαρό μίσος κατά της αλλοτρίας φύσεως βαρβάρων

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Ωστόσο δεν πρέπει κανείς να μακαρίζει την πόλη που μαζεύει απερίσκεπτα πλήθος ανθρώπων και τους πολιτογραφεί αδιάκριτα,αλλά εκείνη που εξακολουθεί να διατηρεί τη γενιά των ανθρώπων που την κατοικούσαν από τα χρόνια της ίδρυσής της,

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ο δε πολίτης δεν είναι πολίτης εκ του λόγου ότι είναι κάτοικος ωρισμένου τόπου (διότι και οι μέτοικοι και οι δούλοι μετέχουν της οικήσεως των πολιτών, χωρίς να είναι πολίται) , ούτε ο υπαγόμενος εις τάξιν νόμων ρυθμιζόντων τας βιοτικάς αυτού σχέσεις, ούτως ώστε να δύναται να κατηγορηθή και να εισαχθή εις δίκην (10) (διότι τούτο υπάρχει και διά τους εκ των εμπορικών των πόλεων συμβάσεων υποχρεουμένους, καθ’ όσον δύνανται ούτοι να εισάξουν και να εισαχθούν εις δίκην ― ενώ πολλαχού οι μέτοικοι δεν μετέχουν τελείως των δικαίων τούτων, αλλ’ ανάγκη να εκλέξουν εκ των πολιτών προστάτην, διό και ατελώς πως μετέχουν της τοιαύτης των δικαίων κοινωνίας).

ΑΣΤΟ ΦΙΛΕ ΜΗ ΤΟ ΖΟΡΙΖΕΙΣ ΑΛΛΟ.
ΑΣΧΟΛΗΣΟΥ ΕΚΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΝΙΝ ΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΛΙΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΣΥΧΗ

Rakis

Είναι γνωστό ότι ο Μενέξενος έχει σκοπό να σατιρίσει τους κατασκευαστές των Επιταφίων.

Όσο για τα άλλα έχω ήδη απαντήσει.

Καλό θα ήταν λοιπόν εσύ να αφήσεις τους αρχαίους.
_________________

 

Ethnikistis

Ο.Κ

 

Advertisements
Gallery | This entry was posted in Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Επίκαιρα. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s